RODO

Klauzula informacyjna (Polityka prywatności) dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez:

Warmińskie Centrum Psychoterapii Karolina Zagała, ul. Prosta 38, lok. 220, 10-029 Olsztyn

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), informuję, że:

Administratorem danych wskazanych w Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Warmińskie Centrum Psychoterapii Karolina Zagała, ul. Prosta 38, lok. 220, 10-029 Olsztyn, tel.: 576 081 786, kontakt@wcp.com.pl, www.wcp.com.pl

Celem zbierania przeze mnie danych (w tym danych szczególnych tzw. wrażliwych) jest świadczenie usług psychoterapeutycznych, superwizyjnych lub przetwarzanie dla celów księgowych oraz przesyłanie
newslettera – zgodnie z art. 6 p. 1, lit. a-c oraz art. 9 p. 2, lit. a, c, j Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

W związku z powyższym przysługuje Pani/Panu prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, tj. świadczenia usług psychoterapeutycznych lub edukacyjnych. W przypadku niepodania danych wykonanie umowy (realizowanie w/w usług) nie będzie możliwe lub będzie znacznie ograniczone.

W przypadku żądania imiennych faktur lub rachunków dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazane i przetwarzane przeze mnie tzn. Warmińskie Centrum Psychoterapii. Udostępnieniu podlegać będą dane
zwykłe (imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP lub PESEL, adres) oraz rodzaj i ilość otrzymanych usług. Poza tym, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu wycofania zgody.